Опазване на почвите в България

Същността на названието почви включва един от жизнено важните за съществуването на животни, хора и растения земни пластове. Това научно казано е най-външната обвивка на планетата ни, благодарение, на която получаваме така важните ни, ценни и незаменими условия, за да живеем и да се развиваме. Може да се каже, че почвата е жив органи, който участва, както в образуващите, така и в гниещите процеси. Образуване на почвите на планетата е твърде дълъг процес, който отнема години. Така например, за да се оформят нови 30 см. покрива са нужни между 1000 и 10 хил. години. Погрешно е схващането, почвата да бъде приемана за инертна част от Земното кълбо. По-скоро тя е динамична и жива система. Познати са 300 типа почви, само в континента Европа.

Значение на почвите – физика, химия и биология, непрестанно оказват влияние над оформянето и развитието на най-горния пласт на земното кълбо. Така протичат редица процеси, които имат пряка или косвена зависимост с всичко случващо се за Земята. Всяка промяна в кимат, води, въздух, растения, животни, природа оказва влияние и промяна и в почвите.

Основни проблеми на почвите у нас – Най-големият проблем с почвите се появява от това, че дадена земя може ад е частна собственост, а в тази зона тя да е силно замърсявана, което рефлектира бързо на целия кръговрат на планетата, но мерките, които се вземат не винаги са спохождани от положителни резултати.

С какво могат хората да помогнат в опазване на почвите в България – страната ни е изключително богата на различни видове почви, независимо от малките територии, на които се разполага. Тя има хълмисти, скалисти, чакълести, песъкливи, черноземни и т.н  земи, а това я прави много плодородна и на различни видове растения. Съществуват различни технологии за обработка на почвите. Една част от тях струват твърде скъпо, а това обяснява и до голяма степен действието и бездействието на стопаните обработващи почвите у нас. Разумно е едновременно да се търсят всякакви решение за опазване на почвите.

Проблемите около опазване на почвите в глобални мащаби – Европа, ЕС и всички страни членки от тя се включват към инициативите за опазване на природата, околната среда и почвите. Международните и национални мерки, които се вземат имат за цел стратегическо опазване на почвите; полагане на общи усилия към опазване на почвите; използване рентабилно на земята; възстановяване на стари щети и прилагане на превантивни мерки.